Disclaimer

 
 

Anafly.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt Anafly.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. Anafly.nl kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden. De informatie op deze website is afkomstig van Anafly.nl en/of van derden. Anafly.nl is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Anafly.nl kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.